تبلیغات
توازن - تحقیقات حسابداری و حسابرسی - مطالب مقالات علمی و پژوهشی
توازن - تحقیقات حسابداری و حسابرسی
وب سایت شخصی جواد پورغفار - ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ایران

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 26 خرداد 1392

-

چکیده (انگلیسی):

Having emphasized on Thomas kuhn's view points in the book
called "The Structure of Sientific Revolutions" mohammad arab mazar yazdi in his article called" Scientific Paradigms in
Accounting" writes about paradigms in accounting, their roles in
developing scientific discipline, And finally their historical
backround in the literature.
The author, refers to the multi-paradigms in accounting and
defines some of the important ones in his article.
At the end, he concludes that, the existence of numerous
paradigms in accounting, not only is not a block to the
development of knowledge, but also creates a balance between
competing paradigms.
This finally, leads to a scientific discipline
under the leadership of a dominant paradigm. Although it may
take years to achieve.

فایل مقاله : [دریافت (912.9 kB)]طبقه بندی: مقالات علمی و پژوهشی، 
ارسال توسط جواد پورغفار
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 26 خرداد 1392
چکیده (انگلیسی):

While referring to PROFESSOR HORNGRENS approaches
including: Absolute Truth, Conditional Truth Costly Truth and
Behavioral Approaches in Management Accounting. The Author
also Reviews the historical developments of this branch of
knowledge in accounting during 15 to 20 Centuries, and considers
the roles of scientists in different fields.

فایل مقاله : [دریافت (1.0 MB)]


طبقه بندی: مقالات علمی و پژوهشی، 
ارسال توسط جواد پورغفار
چکیده (انگلیسی):

A growing interest has arisen among accountants in
understanding accounting in relation to the entire business
decision process. They questioned such factors as the role of
accounting in the whole complex process of decision making in
business and what effects, if any, different accounting methods
have on this decision process.

This article presents a theoretical analysis of the relationship
between the accounting and decision-making processes of the
firm. Conditions under which variations in accounting methods
produce different decisions and conditions that, produce no-effect
are analyzed. lack of feedback functional fixation on the part of
decision-makers, and an ill-structured environment can each
contribute to misinterpretation of accounting data.

Although this paper outlines the variables that determine the
Effects of alternative accounting methods on management
decisions, still there is a need for extensive additional research
both to find other important variables and to test them
empirically.

فایل مقاله : [دریافت (457.1 kB)]


طبقه بندی: مقالات علمی و پژوهشی، 
ارسال توسط جواد پورغفار
چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اعلام تعدیلات سنواتی بر روی دو عامل اصلی سرمایه‌گذاری (ریسک و بازدهی) پرداخته است. نتایج بیانگر آن است که استفاده از تعدیلات سنواتی برای اصلاح سود یا زیان‌های انباشته به امری رایج و معمولی تبدیل شده است. به‎علاوه در اکثر موارد مدیران از این امکان برای تعدیل بیش‌نمایی عملکرد خود در گذشته بهره گرفته‌اند. افزون‌بر این نتایج آزمون‌های آماری بیانگر وجود ارتباط میان تعدیلات سنواتی با ریسک و بازده شرکت‌ها است،‏ همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اطلاعات ناشی از میزان تعدیلات سنواتی مندرج در گزارش‌های مالی سالانه به مرور زمان بر ریسک و بازدهی شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد. گفتنی است،‏ برای انجام این پژوهش از اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1378 تا سال 1389 استفاده شد که با توجه به وجود اطلاعات مورد نیاز حدود 4304 سال ـ شرکت بررسی شده است.

چکیده (انگلیسی):

The main purpose of this study is find effect of Prior-Period Adjustment (PPA) on risk and return of stock market. For measuring informational noise which existence in financial statements, we used Prior-Period Adjustments. Study show that companies usually using PPA for adjusting their past cumulative income or lose, in other word using PPA become traditional and commonly work. Firms mostly used PPA as implement for correct there overestimated performance issued in past. In addition statistical tests imply that PPA has significantly related with risk and return but this effect is appearing in duration of time. The research data was prepared by studying 4304firms-year data which have been active in Tehran Stock Exchange during 1378-1389.

فایل مقاله : [دریافت (626.7 kB)]طبقه بندی: مقالات علمی و پژوهشی، 
ارسال توسط جواد پورغفار
چکیده:

در این مقاله با استفاده از یک مدل خودرگرسیو برداری نسبت به بررسی رابطه بین فاصله زمانی معاملات با بازدهی و حجم معامله سهم بر روی نمونه‌ای از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌ایم. نتایج به‎دست آمده نشان می‌دهد،‏ فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات به‌ترتیب بر فاصله زمانی و حجم معاملات تأثیرگذارند و تأثیر معناداری بر بازدهی معامله بعدی ندارند. همچنین ملاحظه شد،‏ برای شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک متغیرهای بازدهی و حجم معامله همراه با محتوای اطلاعاتی بیشتری هستند.

چکیده (انگلیسی):

This paper presents a framework to model volume, returns and duration using a vector Auto regression econometric model. The methodology applied to four groups of stocks, classified according to size and liquidity. The result shows that duration and volume is more informative than returns. Also, for large companies the information content of trades and their duration is more than small companies.

فایل مقاله : [دریافت (1.5 MB)]طبقه بندی: مقالات علمی و پژوهشی، 
ارسال توسط جواد پورغفار
چکیده:

محافظه‌کاری،‏ یک ویژگی مهم در کیفیت بالای گزارشگری است و اغلب شرکت‌ها برای دستیابی به کیفیت گزارش‌های خود از آن استفاده می‌کنند. در این پژوهش تأثیر ساختار سرمایه،‏ نوع مالکیت و اندازه شرکت بر محافظه‌کاری با استفاده از داده‌های 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رگرسیون چند متغیره با داده‌های پانل بررسی شده است. در این پژوهش از دو مدل ارائه شده در پژوهش‌های بیور و رایان (2000) و مدل گیولی و هاین (2000) برای محاسبه محافظه‌کاری استفاده شد. نتایج نشان داد،‏ روابط بین تمرکز مالکیت،‏ درصد سهامداران نهادی،‏ اهرم مالی و اندازه شرکت با محافظه‌کاری با توجه به مدل محاسبه محافظه‌کاری متفاوت است. طبق مدل اول و دوم،‏ رابطه مستقیم و معنا‌داری بین محافظه‌کاری و اهرم مالی به‌عنوان نماینده ساختار سرمایه وجود دارد و بین محافظه‌کاری و تمرکز مالکیت رابطه‌ای مشاهده نشد. در مدل اول،‏ بین درصد سهامداران نهادی و محافظه‌کاری رابطه‌ای مشاهده نشد ولی در مدل دوم رابطه معکوس و معنا‌دار مشاهده شد. در مدل دوم،‏ بین اندازه شرکت و محافظه‌کاری رابطه‌ای مشاهده نشد ولی در مدل اول رابطه معکوس و معنا‌دار مشاهده شد.

چکیده (انگلیسی):

Conservatism is an important feature in high-quality financial reporting and most companies use conservatism to achieve quality of these reports. In this study, the impact of capital structure, ownership structure and firm size of companies on conservatism using data 50 companies listed in Tehran Stock Exchange and multiple regression with panel data were investigate. In this study, two models of Beaver and Ryan model and Givoly and Hayn model was used to calculate conservatism. The results showed that the relationship between independent variables and conservatism is different in tow models. In first and second model exist direct and significant relationship between conservatism and leverage as the representative capital structure and there was no relationship between conservatism and ownership concentration. In the first model, there is no relationship between the percentage of institutional shareholders and conservatism but in the second model there is significant inverse relationship. In the second model, there is no relationship between firm size and conservatism but in the first model there is significant inverse relationship.

فایل مقاله : [دریافت (208.8 kB)]طبقه بندی: مقالات علمی و پژوهشی، 
ارسال توسط جواد پورغفار
چکیده:

در طی چند دهه اخیر،‏ موضوع ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن بیش از پیش مورد توجه محققان حوزه ادبیات مالی قرار گرفته است. به باور برخی محققان،‏ نظام راهبری شرکت یکی از این عوامل مؤثر به شمار می‎رود. از این رو تحقیق حاضر به بررسی ارتباط میان برخی از ویژگی‎های هیئت مدیره به‎عنوان یکی از مکانیزم‎های نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه شرکت‎ها می‎پردازد. بدین منظور تعداد 90 شرکت از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال‎های 1387 -1383به‎عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. در این مطالعه اندازه هیئت مدیره،‏ دوگانگی مسئولیت مدیر عامل و درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به‎عنوان متغیر‎های مستقل و نسبت بدهی (معیار ساختار سرمایه) به‎عنوان متغیر وابسته در قالب مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده‎های تابلویی مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه‎ها حاکی از آن است که در شرکت‎هایی که وظایف ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل از یکدیگر تفکیک شده و همچنین شرکت‎های با تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر،‏ تمایل بکارگیری بدهی افزایش می‎یابد. در حالیکه هیچ رابطه معناداری میان نسبت مدیران غیر موظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه یافت نشد.

چکیده (انگلیسی):

Throughout the recent decades, the issue of capital structure and the factors effective on it has been increasingly taken into consideration by the researchers working in the area of finance literature. One of these effective factors, to some researchers, is Corporate Governance. Therefore, the present study wants to investigate whether there is a relationship between some specific features of Board of Managers which is by itself considered as one of the mechanisms of firm's Corporate Governance and firms' capital structure. To do so, the number of 90 firms was selected from those which were listed in Tehran's stock exchange during the period of 1383 until 1387 to work as the sample of the study. The independent variables of the study included 'board size', 'CEO duality' and 'proportion of outside directors' while the dependent variable was decided to be 'debt ratio' (as a measure of capital structure). The variables were empirically tested by multiple regression analysis. The results obtained from testing the research hypotheses indicate that in firms where the duties of the chairman of the board is separated from those of CEO and also in firms the benefit from fewer members of the board, the tendency to utilize debt increases. However, no significant relationship was found between 'proportion of outside directors' and 'capital structure'.

فایل مقاله : [دریافت (237.6 kB)]طبقه بندی: مقالات علمی و پژوهشی، 
ارسال توسط جواد پورغفار
چکیده:

این پژوهش به تأثیر مسائل نمایندگی ناشی از جریان‌های نقدی آزاد شرکت‌ها بر قیمت -گذاری خدمات حسابرسی مستقل پرداخته است. به منظور بررسی ارتباط بین هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان‌های نقدی آزاد و حق‌الزحمه‌ی حسابرسی،‏ شرکت‌های نمونه‌ی تحقیق بر حسب سطوح جریان‌های نقدی و فرصت‌های رشد به چهار گروه تقسیم شدند و سپس ارتباط بین سطح حق‎الزحمه‎ی حسابرسی گروه‌ها و متغیرهای آزمایشی هزینه‌ی نمایندگی مورد سنجش قرار گرفت. تعداد 88 شرکت طی دوره‌ی زمانی 1381 تا 1388 انتخاب و فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رگرسیون تحلیل کوواریانس و به روش پنل آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که حق‎الزحمه‎ی حسابرسی در شرکت‌هایی که جریان‌های نقدی آزاد آن‌ها بالا و فرصت‌های رشد آن‌ها زیاد می‌باشد،‏ بالاتر از شرکت‌هایی است که جریان‌های نقدی آزاد آن‌ها پایین اما فرصت‌های رشد بالایی دارند. به علاوه در شرکت‌هایی که جریان‌های نقدی آزاد و فرصت‌های رشد آن‌ها بالا باشد،‏ با افزایش میزان بدهی‌ها میانگین حق‌الزحمه‌ی حسابرسی افزایش می‌یابد. اما بر طبق نتایج حاصل،‏ افزایش میزان سود تقسیمی موجب کاهش مسئله‌ی نمایندگی ناشی از جریان‌های نقدی آزاد نمی-شود.

چکیده (انگلیسی):

We expect that the auditors assess higher risks and expend more effort to address the agency problems of FCF and growth opportunities. Companies often use debt and dividend to monitor (and mitigate) the agency problems of FCF, as these reduce the funds available to managers. This study provides further evidence on whether audit fees vary in relation to the agency problems that can arise in companies with FCF. For this, we partitioned the sample into four groups according to FCF and growth opportunities. Then we test the relationship between audit fee level and experimental variables in the form of a four-level categorical variable (FG). Our sample consists of 88 companies in listed Tehran Stock Exchange for the period of 1381 to 1388. In order to study the relationships t-test and ANCOVA method have been used. Our results show that companies with high FCF and high growth opportunities are more likely to have higher audit fees than companies with low FCF and high growth opportunities. We also find that higher debt levels moderate the higher audit fees, but dividend payout does not.

فایل مقاله : [دریافت (620.1 kB)]طبقه بندی: مقالات علمی و پژوهشی، 
ارسال توسط جواد پورغفار
چکیده:

هدف از تحقیق حاضر،‏ بررسی تأثیر سبك شناختی حسابرسان و حجم اطلاعات بر كیفیت اظهار نظر آنها در مورد تداوم فعالیت می‌باشد. سؤالات و فرضیه‌های تحقیق بر مبنای تئوری شرودر،‏ درایور و استرافر در مورد پردازش اطلاعات است. طبق این تئوری ،‏ توانایی افراد برای پردازش اطلاعات بستگی به سبك شناختی آنها داشته و با افزایش اطلاعات كاهش می‌یابد. حسابرسان مورد آزمون كه مدیران ارشد،‏ مدیران و سرپرستان ارشد سازمان حسابرسی بودند،‏ تحت دو آزمون شامل "آزمون سبك شناخت" و "آزمون اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت" قرار گرفتند. داده‌های به‎دست آمده،‏ از طریق مدل تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون طرح اندازه‎های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و یافته‌ها حاكی از آن بود كه قضاوت حسابرسان در خصوص تداوم فعالیت از تئوری شرودر،‏ درایور و استرفر پیروی می‌كند: حسابرسان انتزاعی نسبت به حسابرسان عینی با پردازش اطلاعات بیشتری اشباع می‎شوند و اظهارنظرهای صحیح‎تری دارند.

چکیده (انگلیسی):

This research investigated the impact of auditor's cognitive style and information load on judgment quality in going concern. Research questions and hypotheses draws upon the Schroder, Driver, and Streufert Theory in information processing. Based in this theory, the person ability for information processing depends on their cognitive style and decreased as information load increased. Auditors at partners, managers and senior's level in Auditing Organization were used as subject, and two expose tests: "Test of cognitive style" and "Test of judgment in going concern ".One-entry analysis of variance used to data analysis. Findings suggest that auditor's ability for information processing depend on their cognitive style and forward in Schroder, Driver and streufert theory.


فایل مقاله : [دریافت (982.8 kB)]
طبقه بندی: مقالات علمی و پژوهشی، 
ارسال توسط جواد پورغفار
چکیده:

این پژوهش به ارزیابی تأثیر رویكردهای مختلف زبان‌شناسی بر روی رفتارهای قضاوتی و شناختی سرمایه‌گذاران در محیط ایران می‌پردازد. پژوهش های متعددی در سال‎های اخیر به ارزیابی تأثیر لحن (مثبت/منفی) زبان در اطلاعات توضیحی حسابداری پرداخته و همگی آنها از این امر دفاع نموده‌اند. ریلی[40] موضوع تأثیر سطح ساخت (عینی/ انتزاعی) زبان بر تصمیمات سرمایه‌گذاران را در ادبیات حسابداری مطرح نمود. هیلز و همکاران[30] نیز شواهدی از نحوه و زمان تأثیرگذاری میزان صراحت زبان بر قضاوت های سرمایه‌گذاران ارایه نمودند. پژوهش حاضر نیز در راستای تکامل و ادامه این پژوهش‎ها،‏ رویکرد جدیدی را ارایه کرده و نشان می‌دهد که 1) عینی بودن زبان شرط اصلی برای صراحت آن نیست،‏ 2) افزایش صراحت زبان (بدون در نظر گرفتن ساخت و لحن) آن تأثیر معناداری بر رفتارهای قضاوتی و شناختی سرمایه‌گذاران دارد؛ 3) در صورتی که اطلاعات عینی به صورت غیر صریح ارایه شده باشد،‏ تأثیر معنی‌داری (بدون توجه به لحن آن) بر قضاوت‎های سرمایه‌گذاران نخواهد داشت؛ و درنهایت،‏ افزایش عملکرد جلب توجه کنندگی در اطلاعات صریح،‏ دارای ارتباط معناداری با تصمیمات سرمایه‌گذاری افراد است. همچنین این پژوهش،‏ موضوع تأثیر رویکردهای زبان‌شناسی در گزارشگری غیرعددی حسابداری را برای اولین بار در ادبیات حسابداری و مالی ایران مطرح کرده و نوآوری‎هایی نیز از لحاظ روش‌شناسی داشته است.
چکیده (انگلیسی):

This research evaluates impact of different linguistic approaches on judgmental and cognitive behaviors of investors in Iran. In recent years various researches have evaluated the impact of language tone (positive/negative) in accounting narratives and all they have defend it. Reily [40] introduced impact of construal level (concrete/abstract) of language on investment decisions in the accounting literature. Hales et al [30] also provided evidences on how and when impact of degree of the language vividness on investors' judgments. In order to study the evolution and continuation of those researches, this study offers a new approach and show that the first- the main condition for vividness of language, is not concreteness; secondly – with increase in language vividness(regardless of construe and tone), it impacts significantly on judgmental and cognitive behavior of investors; thirdly-if the concrete information is presented as a non-vivid, it (regardless of tone) will not impact on investors' judgments; finally - increased attention drawing performance in concrete information, communicate significantly with investment decisions of individuals. This research also mentions the impact of linguistic approaches to non-numerical accounting reporting for the first step in Iran's accounting and financial literature and has innovations in terms of methodology too.
فایل مقاله : [دریافت (633.7 kB)]طبقه بندی: مقالات علمی و پژوهشی، 
ارسال توسط جواد پورغفار
آخرین مطالب
(تعداد کل صفحات:17)      [...]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدامیك از موضوعات این سایت را بیشتر می پسندیدصفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ